new / books / collectable cards / miscellaneous / archive
   
         
Doji Seo (2005)
   
         

Art for the Legend of the Five Rings CCG, Lotus Edition expansion.

©2005 AEG

 
signed prints :
8.5 x 11 / $15.00:
13 x 19 / $30.00:
           
 
       
         
Kaiu Kazu   Hoshi Masote   Matsu Meiko
Ik'krt Bayushi Saya Shadow Dragon
Bayushi Fujio Hida Yachi Shinjo Irosuko
O'chin Tempest Island Initiate Mirumoto Etsuya
Utaku Keyo Isawa Miliko Matsu Agoro
Hoshi Matsuta Doji Seo Hiruma Yataro
Daidoji Naito Matsu Shimei Tsuruchi Dukuo
Bayushi Moyotoshi Wanderers